" નૌકરી, કેરિયર, અભ્યાસ, પર્સનાલિટી ડેવલોપમેન્ટ, યુવા સમાચાર, સમાજ અને યુવાનો ની સમસ્યાઓને વાચા આપતું એક માત્ર સાપ્તાહિક રોજગાર જોબ ન્યૂઝ વેબસાઈટ "

Download Rozgaar Samachar 2020

Rozgaar Samachar 13-11-2019:

Gujarat Information Department  (www.gujaratinformation.net) publishes Rozgaar Samachar of Gujarat state every week. Many job enthusiast people download it on Wednesday every week. We all know that India is a populated country, and it is becoming a headache for people to secure a job. Jobs and especially Government jobs are not easy to get it. Students have to prepare themselves ahead of time so that they can crack the examinations. In this state, they would need something that would let them know about the available jobs near them. This motivates them to get themselves more prepared and also to fill the forms at a desirable time. Gujarat Rojgar Samachar is doing the very thing for the youths of their state as they know the importance of looking for a job.


Gujarat Information

Government of Gujarat

Other Rozgaar Quiz : Click Here

Gujarat Pakshik : Click Here 

Previous
Next Post »