" નૌકરી, કેરિયર, અભ્યાસ, પર્સનાલિટી ડેવલોપમેન્ટ, યુવા સમાચાર, સમાજ અને યુવાનો ની સમસ્યાઓને વાચા આપતું એક માત્ર સાપ્તાહિક રોજગાર જોબ ન્યૂઝ વેબસાઈટ "

RITES Limited Recruitment for Junior Manager / Junior Assistant (Finance) Posts 2019 Apply

RITES Limited has published an Advertisement for below mentioned Posts 2019. Other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee and how to apply are given below in the advertisement.

Posts:
Junior Manager (Finance): 22
Junior Assistant (Finance): 24

Total No. of Posts: 46

Educational Qualification: Please read Official Notification for Educational Qualification details.

Age Limit: Between 21 to 30 years

Fees: 
General/OBC Candidates JM level: Rs. 600/- | JA Level: Rs. 300/-
EWS/ SC/ST/ PWD Candidates JM level: Rs. 300/- | JA Level: Rs. 100/-

Selection Process: After the screening of documents, a suitable number of eligible candidates shall be called for selection which may consist of Written Test AND/OR Interview. The company reserves the right to shortlist candidates for Interview out of eligible candidates.

How to Apply: Interested candidates fulfilling the above laid down eligibility criteria are required to apply online in the registration format available in the Career Section of RITES website, http://www.rites.com.

Advertisement: Click Here

  Apply Online : Click Here 

 More details : Click Here

Important Dates:
Starting Date of Online Application: 18-09-2019
Last Date to Apply Online: 10-10-2019

Previous
Next Post »