" નૌકરી, કેરિયર, અભ્યાસ, પર્સનાલિટી ડેવલોપમેન્ટ, યુવા સમાચાર, સમાજ અને યુવાનો ની સમસ્યાઓને વાચા આપતું એક માત્ર સાપ્તાહિક રોજગાર જોબ ન્યૂઝ વેબસાઈટ "

Indian Coast Guard Recruitment for Navik DB 01/2020 Batch apply

Indian Coast Guard has published an Advertisement for below mentioned Posts 2019. Other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee and how to apply are given below in the advertisement.

Posts: Cook & Steward (Navik General Duty)(01/2020 Batch) (Domestic Branch)

Total No. of Posts:

Educational Qualification: Candidates who have passed their Class 10th  level of Examination with minimum 50% aggregate marks (Gen/OBC Candidates) & 45% marks in aggregate(SC/ST  & Sports Background Candidates) will be considered for this Entry. Please read Official Notification for Educational Qualification details.

Physical Details

Height – 157 cms
Chest-Min Expansion – 5 cms
Weight – Should be proportionate in accordance with height & Age index.
Hearing- Normal

Physical Fitness Test Criteria

Running-1.6 Km Run in 7 Minutes
Squat ups (Uthak Baithak) – 20
Push-Ups – 10

Age Limit: (As on 01-04-2020)
Minimum -18 Years
Maximum – 22 Years

Age Relaxation (Upper Age Limit)
SC/ST – 27 Years
OBC – 25 Years

Pay Scale
Rs 21,700/-(Pay Level-3)

Selection Process
: Candidates will be selected based on Written Examination, Physical Endurance Test, Medical Test.

How to Apply
: Interested Candidates may Apply Online Through official Website.

*Candidates are suggested to read the official notification before applying.

Advertisement: Click Here

Apply OnlineClick Here

Important Dates:
Starting Date of Online Application: 30-10-2019
Last Date to Apply Online: 08-11-2019 (up to 05:00 PM)

Previous
Next Post »