" નૌકરી, કેરિયર, અભ્યાસ, પર્સનાલિટી ડેવલોપમેન્ટ, યુવા સમાચાર, સમાજ અને યુવાનો ની સમસ્યાઓને વાચા આપતું એક માત્ર સાપ્તાહિક રોજગાર જોબ ન્યૂઝ વેબસાઈટ "

GSCSCL Assistant Manager, Depot Manager, Senior Assistant & Deputy Manager (GSCSCL) Notification 2019

Gujarat State Civil Supplies Corporation Limited (GSCSCL) has published Computer Test (CCC+) Notification 2019 for the post of Assistant Manager, Depot Manager, Senior Assistant & Deputy Manager (Commerce & Account/ Finance), Check below for more details.

Posts
Dy. Manager (Commerce)
Dy. Manager (Finance / Accounting)
Sr. Assistant
Depot Manager
Assistant Manager

Exam Date05/10/2019

Exam Time: 04:00 pm (for Dy. Manager) & 03:00 (for other)

Venue: L.D.R.P. Institute of Technology & Research, Near Kh-5, Sector-15, Gandhinagar.

NotificationClick Here

For more details: Click Here

Previous
Next Post »