" નૌકરી, કેરિયર, અભ્યાસ, પર્સનાલિટી ડેવલોપમેન્ટ, યુવા સમાચાર, સમાજ અને યુવાનો ની સમસ્યાઓને વાચા આપતું એક માત્ર સાપ્તાહિક રોજગાર જોબ ન્યૂઝ વેબસાઈટ "

UPPSC Assistant Conservator Result 2019 Released@upsssc.gov.in, Check Latest Update

UPPSC Assistant Conservator Result 2019 Released@upsssc.gov.in, Check Latest Update


Uttar Pradesh Public Service Commission (UPPSC) has released the result of Assistant Conservator on its official website - http://uppsc.up.nic.in
UPPSC Assistant Conservator Result 2019: Uttar Pradesh Public Service Commission (UPPSC) has released the result of Assistant Conservator on its official website. All those candidates who had appeared in the UPPSC Assistant Conservator exam can check their on the link given on the official website of UPPSC - http://uppsc.up.nic.in

In a short notification, UPPSC has said that candidates who have appeared in the exam can check their result and cut off marks available on the website. Candidates qualified in the written exam are able to appear in the next Interview Round. 

The written exam for the UPPSC Assistant Conservator Exam for Forest was conducted from 09 August 2016 to 21 August 2016 on various centers of the state. 

A total of 2753 candidates were appeared in the written exam out of which 89 candidates have been selected for the interview. 
UPPSC had notified for total 24 posts of Assistant Conservator against advt. no-A-5/E-1/2015.
UPPSC Assistant Conservator Result 2019Download Process
  • Visit the official website i.e. http://uppsc.up.nic.in
  • Visit to the Important Alerts section available on the Home Page.
  • Click on the link NOTICE REGARDING ASSTT. CONSERVATOR OF FOREST EXAM 2015
  • Visible upto :09/09/2019'  and LIST OF CANDIDATES QUALIFIED FOR INTERVIEW OF ASSTT. CONSERVATOR OF FOREST EXAM 2015 given on the Home Page.
  • A New Window will open where you will get the desired PDF of the file.
  • Take Print Out of your result and save a copy for future reference.
Previous
Next Post »