" નૌકરી, કેરિયર, અભ્યાસ, પર્સનાલિટી ડેવલોપમેન્ટ, યુવા સમાચાર, સમાજ અને યુવાનો ની સમસ્યાઓને વાચા આપતું એક માત્ર સાપ્તાહિક રોજગાર જોબ ન્યૂઝ વેબસાઈટ "

SPIPA Entrance Test for IBPS, RBI, SBI, LIC, SSC, RRB and Other Competitive Exams Training 2019-20

Sardar Patel Institute of Public Administration (SPIPA) has published an Advertisement for Entrance Test for IBPS, RBI, SBI, LIC, SSC, RRB and Other Competitive Exams 2019-20. Other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee and how to apply are given below.

Entrance Test for IBPS, RBI, SBI, LIC, SSC, RRB and Other Competitive Exams

Central Government Recruitment Study Centre (CGRSC)

Ahmedabad SPIPA: 252 Seats
RTC Ahmedabad: 126 Seats
RTC Surat: 63 Seats
RTC Rajkot: 63 Seats
RTC Vadodara: 63 Seats

Total Seats: 567

Educational Qualification: Any Graduate from recognised University /Deemed University.

Age Limit: Between 20 to 28 years

Application Fee: Candidates have to pay of Rs. 312/- (Rs.300/- fee + Rs. 12/- Postal Charges) for General & Rs. 112/- (Rs.100/- fee + Rs. 12/- Postal Charges) for SC / ST Candidates through challan at any computerized Post office.
Selection Process : Candidates will be selected based on the competitive written exam.

How to Apply : Interested Candidates may Apply Online Through official Website www.ojas.gujarat.gov.in.

Exam Pattern: 

exampattern


Apply Online: Click Here

Important Dates :
Starting Date of Online Application: 13-08-2019
Last Date to Apply Online: 28-08-2019
Last Date to Pay Fees in Post Office: 30-08-2019
Hall Ticket Download Dates: 09-09-2019 to 15-09-2019
Tentative Exam Date: 15-09-2019
1st Batch: 01-11-2019 to 28-02-2020
2nd Batch: 01-03-2020 to 30-06-2020
Previous
Next Post »