" નૌકરી, કેરિયર, અભ્યાસ, પર્સનાલિટી ડેવલોપમેન્ટ, યુવા સમાચાર, સમાજ અને યુવાનો ની સમસ્યાઓને વાચા આપતું એક માત્ર સાપ્તાહિક રોજગાર જોબ ન્યૂઝ વેબસાઈટ "

SBI Recruitment for 700 Apprentices Posts 2019 apply

State Bank of India has published an Advertisement for below mentioned Posts 2019. Other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee and how to apply are given below in the advertisement.

Posts: Apprentices

Region-Wise Vacancies:
  • Haryana – 150 Posts
    • (Gen-67 Posts,OBC-40 Posts,EWS-15 Posts,SC-28 Posts)
  • Punjab – 400 Posts
    • (Gen-160 Posts,OBC-84 Posts,EWS-40 Posts,SC-116 Posts)
  • Himachal Pradesh – 150 Posts
    • (Gen-62 Posts,OBC-30 Posts,EWS-15 Posts,SC-37 Posts,ST0-6 Posts)

Total No. of Posts: 700

Educational QualificationCandidates having Graduation Degree in any stream will be eligible for this recruitment. Please read Official Notification for more Educational Qualification details.

Age Limit: (As on 06-10-2019)
Minimum – 20 Years
Maximum – 28 Years
Age Relaxation as per Rules

How to Apply: Interested Candidates may Apply Online Through official Website.

Advertisement: Click Here 

Apply Online: Click Here

Important Dates:
Starting Date of Online Application: 17-09-2019
Last Date to Apply Online: 06-10-2019
Closure for editing application details 06-10-2019
Last date for printing your application 21-10-2019

Previous
Next Post »