" નૌકરી, કેરિયર, અભ્યાસ, પર્સનાલિટી ડેવલોપમેન્ટ, યુવા સમાચાર, સમાજ અને યુવાનો ની સમસ્યાઓને વાચા આપતું એક માત્ર સાપ્તાહિક રોજગાર જોબ ન્યૂઝ વેબસાઈટ "

Recruitment Examination of Central Government Offices and Public Enterprises (Class 1-2)

Recruitment Examination of Central Government Offices and Public Enterprises (Class 1-2) Training Classes 1-2


Advt.No.

 SPIPA / 201920/2
 Class

 Not Applicable


 Department

 SPIPA, AHMEDABAD


 Description / Duties

 Recruitment Examination of Central Government Offices and Public Enterprises (Class 1-2) Training Classes 1-2


 PayScale

 Not Applicable


 Probation

Not Applicable


 Age

 1. Minimum 3 years and maximum of 2 years, 2. General category candidates will not be eligible for exemption in upper age limit.  3. Social and Educational Backward Classes (SEBC) candidates will be eligible for an additional three-year relaxation in the upper age limit.  4. The candidates of Scheduled Castes (SC) and Scheduled Tribes (ST) will be eligible for an additional five years relaxation in the upper age limit.  5. Blind candidates and those with physical impairment will be eligible for a maximum of ten years' exemption in the upper age limit.


 PH Description

 5. Blind candidates and those with physical impairment will be eligible for a maximum of ten years' exemption in the upper age limit.

                       👇 Apply Online 👇 Essential / Desirable Qualificaiton: Na


 Experience (If any) Description: Na


 Any Other Conditions: Na
Previous
Next Post »