" નૌકરી, કેરિયર, અભ્યાસ, પર્સનાલિટી ડેવલોપમેન્ટ, યુવા સમાચાર, સમાજ અને યુવાનો ની સમસ્યાઓને વાચા આપતું એક માત્ર સાપ્તાહિક રોજગાર જોબ ન્યૂઝ વેબસાઈટ "

Jamnagar Municipal Corporation (JMC) Recruitments for ANM and Staff Nurs Posts 2019


Jamnagar Municipal Corporation (JMC) has published an Advertisement for below mentioned Posts 2019. Other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee and how to apply are given below.

Posts:
ANM: 01 Post
Staff Nurse: 03 Posts

Total No. of Posts: 04

Educational Qualification:

  • ANM: FHW / ANM Basic Course Passed recognized by Nursing Counseling of India. Must have registration in Gujarat Nursing Counseling. 
  • Staff Nurse: BSC in Nursing Passed recognized by Nursing Counseling of India. OR Diploma in General Nursing and Midwifery passed by Nursing Counseling of India. Must have registration in Gujarat Nursing Counseling

Please read Official Notification for more Educational Qualification details.

Age Limit: Not more than 45 years

Selection Process: Candidates will be selected based on an interview.

How to Apply: Eligible candidates may send their application & necessary documents to given address in the advertisement.

Advertisement : Click Hare


Address: Municipal Commissioner, Jamnagar Mahanagar Palika, Opp. Jubilee Garden, New Urban Transport Terminal (Ground Floor), Jamnagar

Note: Candidates are suggested to read the official notification before applying. 

Last Date: 12-09-2019 at 11:00 AM to 02:00 PM
Previous
Next Post »