" નૌકરી, કેરિયર, અભ્યાસ, પર્સનાલિટી ડેવલોપમેન્ટ, યુવા સમાચાર, સમાજ અને યુવાનો ની સમસ્યાઓને વાચા આપતું એક માત્ર સાપ્તાહિક રોજગાર જોબ ન્યૂઝ વેબસાઈટ "

GSRTC Recruitment for 659 Helper, Head Art / Liding Head (Mechanic) & Other Posts 2019 (OJAS)

Gujarat State Road Transport Corporation (GSRTC) has published an Advertisement for below mentioned Posts 2019. Other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee and how to apply are given below.


Posts :
 • Head Art / Liding Head (Mechanic) (GSRTC/201920/33): 11 Posts
 • Art A Mechanic (GSRTC/201920/34): 52 Posts
 • Art A Electrician (GSRTC/201920/35): 46 Posts
 • Art B Body Fitter (GSRTC/201920/36): 38 Posts
 • Art B Tyre Fitter (GSRTC/201920/37): 02 Posts
 • Art B Tinsmith / Welder (GSRTC/201920/38): 02 Posts
 • Art B Black Smith (GSRTC/201920/39): 05 Posts
 • Art B Vulkenizar (GSRTC/201920/40): 03 Posts
 • Art B Bench Fitter (GSRTC/201920/41): 01 Posts
 • Art C Mechanic (GSRTC/201920/42): 109 Posts
 • Art C Body Fitter (GSRTC/201920/43): 67 Posts
 • Art C Painter (GSRTC/201920/44): 02 Posts
 • Art C Electrician (GSRTC/201920/45): 12 Posts
 • Art C Vulkenizar (GSRTC/201920/46): 09 Posts
 • Helper (GSRTC/201920/47): 300 Posts

Total No. of Posts: 659

Educational Qualification : Please read Official Notification for Educational Qualification details.

Application Fee: Rs. 250/- for General Category 

Selection Process: Candidates will be selected based on competitive written exam & computer proficiency test.

How to Apply: Interested Candidates may Apply Online Through official Website.

                               👇 Apply online 👇


Previous
Next Post »