" નૌકરી, કેરિયર, અભ્યાસ, પર્સનાલિટી ડેવલોપમેન્ટ, યુવા સમાચાર, સમાજ અને યુવાનો ની સમસ્યાઓને વાચા આપતું એક માત્ર સાપ્તાહિક રોજગાર જોબ ન્યૂઝ વેબસાઈટ "

GPSC Recruitment For Account Officer, Project Manager, Law Officer, Horticulture Officer & Lecturer Posts 2019 Apply

Gujarat Public Service Commission has published an Advertisement for below mentioned Posts 2019. Other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee and how to apply are given below.

Posts :
Law Officer: 02 Posts
Vaidy Panchkarm: 15 Posts
Lecturer (Homeopathy - Surgery): 01 Post
Lecturer (Homeopathy - obstetrics-gynaecology): 01 Post
Account Officer (Class-2): 40 Posts
Horticulture Officer: 61 Posts
Project Manager: 04 Posts
Total No. of Posts: 124


Educational Qualification : Please read Official Notification for Educational Qualification details. 

How to Apply : Interested Candidates may Apply Online Through official Website https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in


Advertisement : Click Here 

  Notification :   Click Here 


  Apply Online :  Click Here


Important Dates :

Starting Date of Online Application : 24-09-2019

Last Date to Apply Online : 09-10-2019

Last Date to Pay Fees in Post Office :
Previous
Next Post »

2 comments

Click here for comments
Unknown
admin
27 September 2019 at 02:04 ×

GPSC Recruitment For Account Officer, Project Manager, Law Officer, Horticulture Officer & Lecturer Posts 2019

Reply
avatar