" નૌકરી, કેરિયર, અભ્યાસ, પર્સનાલિટી ડેવલોપમેન્ટ, યુવા સમાચાર, સમાજ અને યુવાનો ની સમસ્યાઓને વાચા આપતું એક માત્ર સાપ્તાહિક રોજગાર જોબ ન્યૂઝ વેબસાઈટ "

GPSC Recruitment for 181 Deputy Section Officer (DySO) / Deputy Mamlatdar & Other Posts 2019 (GPSC OJAS)

Gujarat Public Service Commission (GPSC) has published an Advertisement for below mentioned Posts 2019. Other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee and how to apply are given below in the advertisement.

Posts:
  • Reader / Associate Professor (Homeopathy), Surgery, Class-1: 01 Post
  • Reader / Associate Professor (Homeopathy) -  Obstetrics and Gynecology, Class-1: 01 Post
  • Reader / Associate Professor (Homeopathy) - Practice of Medicine, Class-1: 01 Post
  • Director, Archaeology and Museum, Class-2: 01 Post
  • Superintendent, Archaeology and Museum, Class-2: 04 Posts
  • Assistant Director, Horticulture/Subject Matter Specialist, Agriculture & Co-operative, Class-2: 01 Post
  • Designated Officer, Gujarat Medicine Service, Class-1: 15 Posts
  • Assistant Director (Director, Government Printing & Stationery), Class-2: 02 Posts
  • Mechanical Engineer, Government Printing & Stationery, Class-2: 01 Post
  • Deputy Section Officer / Deputy Mamlatdar, Class-3: 154 Posts

Total No. of Posts: 181

Educational Qualification: Please read Official Notification for Educational Qualification details.

Selection Process: Candidates will be selected based on an interview.

How to Apply : Interested Candidates may Apply Online Through official Website.

                               👇 Apply online 👇


Previous
Next Post »