" નૌકરી, કેરિયર, અભ્યાસ, પર્સનાલિટી ડેવલોપમેન્ટ, યુવા સમાચાર, સમાજ અને યુવાનો ની સમસ્યાઓને વાચા આપતું એક માત્ર સાપ્તાહિક રોજગાર જોબ ન્યૂઝ વેબસાઈટ "

Accountant/Auditor/Sub Treasury Officer(Accountant) or Superintendent Class III

Accountant/Auditor/Sub Treasury Officer(Accountant) or Superintendent Class III

Advt.
NoGSSSB / 201920 / 184

Post
Accountant / Auditor / Sub Treasury Officer (Accountant) or Superintendent Class III

Class : 3

Department
Finance dept / Directorate Account and Treasury

Description / Dutiesas
 per R.R.  of concern Dept

PayScale
39900-126600 (Fix Pay 38090)

Probation : 5

Age
not more than 37 years

PH Description-

Essential / Desirable Qualificaiton : NA

Experience (if any) Description : NA

Any other conditions :Na

                      👇 Apply Online 👇

Previous
Next Post »